Gydytojo, antropologo D. Bukonto namas

D. Bukonto g. 10, Zarasai.