You are here: Home > Naujienos > IŠ 1927 M. VASARIO 4 D. EŽERĖNŲ APSKRITIES TARYBOS POSĖDŽIO

IŠ 1927 M. VASARIO 4 D. EŽERĖNŲ APSKRITIES TARYBOS POSĖDŽIO

Ne taip seniai minėjome tradicinę Vietos savivaldos dieną. Mūsų dienomis yra lengva susipažinti su rajono savivaldos tarybos darbu: svarstomi klausimai yra viešinami iš anksto, galime stebėti posėdžių tiesiogines transliacijas ar ateiti į posėdžius.

Tačiau krašto istoriją tyrinėjantiems žmonėms ne mažiau įdomu grįžti į pirmosios Lietuvos Respublikos laikus ir pasižiūrėti, kaip apskričių tarybos veikdavo tuomet. Kokie klausimai buvo svarstomi? Su kokiomis problemomis buvo susiduriama? Kiek ir kam pinigų buvo skiriama prieš daugiau nei devyniasdešimt metų?

Nagrinėjant 1918–1940 m. Ežerėnų (o nuo 1929 m. – ir Zarasų, nors spaudoje ir iki miesto vardo pakeitimo buvo vartojami abu pavadinimai) apskrities tarybos veiklą, nepamainomas šaltinis yra Savivaldybių departamento leistas žurnalas „Savivaldybė“. Jame buvo nušviečiamos savivaldų naujienos, pateikiamos apskričių ir jų valsčių finansinės ataskaitos ir daugybė kitos įdomios informacijos bei statistikos.

1927 m. balandžio mėn. „Savivaldybės“ numeryje apžvelgtas tų metų vasario 4 d. įvykęs Ežerėnų apskrities tarybos posėdis. Publikuojame posėdžio santrauką (jos kalba netaisyta).

1927 m. vasario mėn. 4 d. įvyko apskrities tarybos posėdis, dalyvaujant 12 tarybos narių, pirmininkui ir apskrities valdybai. Darbų tvarkoj buvo pastatyti 24 klausimai, kuriuos taryba viename posėdyje ir išsprendė. Šiek tiek įdomesnius klausimus žemiau dedame.

Tarybos pirmininko rinkimai. Pirmininku išrinktas A. Stasiūnas.

Apskrities žemės reformos komisija. Ton komisijon išrinkti Petruoka, Blažiūrnas ir Stulgys.

Apskrities ligoninė. Taryba nutarė mokestį už gydymą ligoninėj: už ambulatorinį gydymą, imant atskirai už tvarstomą medžiagą jos kaina be pelno, nustatoma 2 lt., už stacionarinį – 3 litai parai. Už operacijas mokestis imamas gydytojo nuožiūra. Sergantiems beturčiams valsčiai išduoda neturtingumo liudymus, už kuriuos atsilygina savivaldybė arba išdavusi pažymėjimą įstaiga. Sergantiems veneros, niežais ir panašiomis ligomis beturčiams už vaistus apmoka apskrities savivaldybė iš sąmatoje skirtų lėšų. Pradžios mokyklų mokiniams ambulatorinis gydymas teikiamas nemokamai. Apskrities valdyboje ir jos žinioje esančių tarnautojų, gydymą apmoka apskrities savivaldybė.

Paupinės valsčiau panaikinimas. Savivaldybių departamentas pasiūlė apskrities valdybai panaikinti Paupinės valsčių, kaip labai mažą ir neišsigalintį savo pajamomis išsilaikyti. Apsvarsčiusi šį klausimą, apskrities taryba nutarė: pasiūlyti valsčiui pravesti plebiscitą.

Duonos stoka apskrityje. Apskrityje dėl blogo javų derliaus jaučiama duonos stoka. Šiuo klausimu yra susirūpinusi ir apskrities taryba, kuri šiaip nutarė: duona aprūpinti ir prašyti iš valdžios pašalpą, skiriant ją išdalyti per savivaldybes, bet ne per atskiras privatines organizacijas.

Bedarbiams pašalpa Salakų valsčiuje. Salako miestelyje gatvėms grįsti ir darbu bedarbius aprūpinti prašyti valdžios pašalpos sumoje 1500 litų. Taip pat prašyti pašalpą ir Ežerėnų miesteliui numatytiems darbams atlikti pagal miesto savivaldybės sąmatą.

Toliau buvo svarstomi įvairūs atskirų asmenų prašymai, kaip tai: apmokėti už gydymą, suteikti pašalpas beturčiams ir panašiai. Kai kurie prašymai patenkinti.

Po šio buvo svarstomas ir apskrities savivaldybės sąmatos 1926 m. papildymas ir pakeitimas. Pakeitimai liečia sumą 85.360 lt. 03 ct. Iškelta iš sąmatos ir sumažinta – 18174 lt. 17 ct. Sulyginti įvairūs §§ sumoje 67.185 lt. 86 ct. Viso pajamų sąmatoje susidarė 167,922 lt. 05 ct.

Išlaidų sąmatoje konstatuota išlaidų 131.247 lit. 68 ct. Šiose sumose sąmatos tvirtinamos. Likučiai sumoje 36.684 lt. 37 ct. Perkelti į 1927 m. sąmatos § 3 skr. 1-2. 1926 m. pajamų ir išlaidų sąmatos uždaromos.

1927 m. sąmatų papildymas. Pajamų ir išlaidų sąmatos papildomos  šiaip: pajamų § 6, str. 1 – 41.180 lt. 10 ct., išlaidų § 3 str. 1-2 – 41.180 lt., 10 ct. Pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtintos sumoje 171.126 lt. 39 ct.“

 

Parengė Zarasų krašto muziejaus muziejininkas (kelionių vadovas) Kęstas Vasilevskis