You are here: Home > Naujienos > Skelbiamas konkursas vyresniojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas vyresniojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo data – 2020-10-12

Konkursą organizuojanti įstaiga – Zarasų krašto muziejus, Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos buveinė – D. Bukonto g. 20, 32132, Zarasai
Įstaigos kodas – 190221622

Konkursas skelbiamas vyresniojo buhalterio pareigoms užimti, 1 pareigybė.

Pareigybės grupė – III

Pareigybės lygis – B2

Darbo pobūdis

Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, užtikrina ekonomišką ir efektyvų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą pagal buhalterinės apskaitos įstatymus, pateikia ataskaitinius duomenis, užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą; apskaitą vykdo naudodamas kompiuterines buhalterines programas ir kita.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. vyresn. buhalteriui būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. turėti darbo patirtį apskaitos ir finansų srityje.

1.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą;

1.4. išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą ir kitus teisės aktus;

1.5. privalumas – mokėjimas dirbti buhalterinės apskaitos programa „Biudžetas VS“, dokumentų valdymo sistema „Avilys.

 

Funkcijos:

 2. Vyresn. buhalteris vykdo šias funkcijas:

 2.1  pagrindinių priemonių, materialinių vertybių apskaitą;

 2.2. griežtos atskaitomybės blankų apskaitą;

 2.3. užtikrina ataskaitų, kitų teikiamų dokumentų teisingumą ir savalaikį jų  pateikimą  finansuojančiai įstaigai (savivaldybės Finansų skyriui);

 2.4. įformina buhalterinėje apskaitoje piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių operacijas;

 2.5. dalyvauja materialinių vertybių ir piniginių lėšų inventorizacijoje, tvarko jų apskaitą, tikrina nurašymo teisingumą;

 2.6. apskaičiuoja ir laiku perveda fizinių asmenų pajamų mokestį ir kitas įmokas į biudžetą;

 2.7. apskaičiuoja ir perveda mokėjimus į valstybinio socialinio draudimo įstaigą;

 2.8. apskaičiuoja ir laiku perveda darbuotojų darbo užmokestį ir kitus išmokėjimus.

 3. Vyresn. buhalteris privalo kontroliuoti:

 3.1. pirminių ataskaitinių dokumentų teisingumą;

 3.2. inventorizacijos metu atliktų nurašymų teisingumą;

3.3. sutarčių vykdymą ir kita.

4. Pildyti visą buhalterinės apskaitos dokumentaciją, parengti  reikiamus dokumentus balansui  ir ataskaitinius dokumentus. Užtikrinti išankstinę finansų kontrolę pasirašant arba nepasirašant ant pirkimo paraiškų bei vizuojant arba nevizuojant direktoriaus įsakymus dėl koeficientų didinimo, priedų, priemokų, išmokų skyrimo:       

4.1. savo veikloje laikytis muziejaus apskaitos politikos nuostatų.

5. Vyresn. buhalteris užtikrina, kad būtų vykdomi šie reikalavimai:        

5.1. apskaitomos visos piniginės lėšos, trumpalaikis bei materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas, muziejaus skolos bei skolos muziejui, laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;      

5.2. teisingai tvarkoma pajamų, išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų vidinė apskaita;    

5.3. teisingai apskaičiuojami ir laiku pervedami mokesčiai ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt.     

6. Vyresn. buhalteris atlieka  ir kitas funkcijas, numatytas jo pareigybės aprašyme.

 

2. Pretendentas privalo pateikti:

2.1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

2.3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

2.3. gyvenimo aprašymą (CV).

2.4. užpildytą pretendento anketą (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtinto Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 1 priedą).

 

3. Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo (įskaitant ir konkurso paskelbimo dieną), t. y. nuo 2020-10-12 iki 2020-10-25.

 

Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama tel. (8 385) 52456, el. p. muziejus@zarasai.lt

 

Pokalbis vyks 2020 m. spalio 28 d., 10 val., Zarasų krašto muziejuje

Po pokalbio su visais pretendentais, išklausius stebėtojo nuomonę, priimamas sprendimas ir apie jį informuojami pretendentai.

 

Zarasų krašto muziejaus informacija