You are here: Home > Naujienos > Skelbiamas konkursas Zarasų krašto muziejus vyresniojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbiamas konkursas Zarasų krašto muziejus vyresniojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo data – 2018-11-14

Konkursą organizuojanti įstaiga – Zarasų krašto muziejus, Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos buveinė – D. Bukonto g. 20, 32132, Zarasai
Įstaigos kodas – 190221622

Pareigos – Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris

Darbo pobūdis

Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris organizuoja įstaigos ūkinės ir finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoja ekonomišką ir efektyvų materialinių, darbo ir finansų resursų naudojimą pagal buhalterinės apskaitos įstatymus, formuoja apskaitos ir kontrolės politiką, rengia įstaigos biudžeto projektą, pateikia ataskaitinius duomenis, užtikrina finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka, tinkamą dokumentų rengimą ir įforminimą; apskaitą vykdo naudodamas kompiuterines buhalterines programas, atlieka  kitas funkcijas, numatytas pareigybės aprašyme.

 

I. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams.

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį buhalterinį (ekonominį) išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo stažą;

1.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą;

1.4. turėti darbo su kompiuterine apskaitos programa „Biudžetas VS“ patirties;

1.5. turėti buhalterinės apskaitos pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymą, viešojo apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS) tvarkymo patirties (programos „Biudžetas VS“ pagalba);

1.6. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, taip pat kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su darbo veikla;

1.7. mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

1.8. privalumas – darbo patirtis biudžetinėje įstaigoje.

 

II. Pretendentai asmeniškai, registruotu laišku arba el. paštu pateikia šiuos dokumentus:

2.1. prašymą dalyvauti konkurse;

2.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku ar el. paštu, pateikiamos šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro. Atrankos dieną, prieš pokalbį, pateikiami originalai;

2.3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europos CV formatu lietuvių kalba;

2.4. užpildytą nustatytos formos pretendento anketą (pagal Konkursų pareigoms, įtrauktoms į konkursinių pareigų sąrašą, organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 301, priedą) (anketa gali būti pildoma ir vietoje);

2.5. darbo patirtį (stažą) patvirtinančių dokumentų kopijas;

2.6. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas;

2.7. privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes;

2.8. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

 

III. Kita informacija

3.1. pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai Muziejaus direktoriui, šiam nesant – direktoriaus pavaduotojui-vyriausiajam fondų saugotojui; siųsti registruotu laišku (Zarasų krašto muziejus, D. Bukonto g. 20, 32132, Zarasai) arba el. paštu muziejus@zarasai.lt;

3.2. dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo muziejaus internetiniame tinklalapyje www.zarasumuziejus.lt (įskaitant konkurso paskelbimo dieną) – iki lapkričio 27 d. (įskaitytinai);

3.3. konkurso data – 2018 m. lapkričio 30 d.;

3.4. pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) išsilavinimo, profesinio pasirengimo, darbo patirties, darbo planavimo ir organizavimo, kitais klausimais.

3.5. pretendentas dokumentus skelbime nurodytais būdais pateikia iki nurodytos datos. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems privalomų dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

3.6. pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 4 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė).

Telefonas pasiteirauti (+ 370) 618 65829.