TAUTODAILININKĖS ALĖS GEGELEVIČIENĖS KŪRYBOS DARBŲ PARODA

8361422Amatų centre Antazavės dvare nuo liepos 29 d. veiks tautodailininkės Alės Gegelevičienės (Rokiškis) juostų, audinių, sodų paroda. Autorė tekstile domisi visą gyvenimą: dirbo Rokiškio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate audėja namudininke, ,,Tulpės“ suvenyrų gamybos įmonėje, Kultūros fondo įmonėje „Krėva“. Nuo 1978 m. dalyvauja parodose, 1987 m. buvo priimta į Tautodailininkų sąjungą. 2012 m. įgijo tautinio paveldo produkto sertifikatą tautinių drabužių gamybai. 

Daugiau

„TAUTIŠKA GIESMĖ“ APLINK PASAULĮ – IŠSKIRTINĖ TRADICIJA

DSCF88252009 me­tais, kuo­met Lie­tu­va šven­tė sa­vo tūks­tan­tą­sias var­do pa­mi­nė­ji­mo me­ti­nes, gi­mė „Tau­tiš­kos gies­mės“ ap­link pa­sau­lį idė­ja, tu­rė­ju­si su­bur­ti vi­sus pa­sau­lio lie­tu­vius gie­do­ti him­ną Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną. Ši idė­ja su­si­lau­kė ne­ma­žai en­tu­zias­tų ir ta­po gra­žia Lie­pos 6-osios tradi­ci­ja.

Daugiau

INFORMACIJA APIE TAUTODAILĖS MUGĘ ZARASŲ MIESTO ŠVENTĖJE

13268491_564255393735036_9219063742431440840_oRugpjūčio 11 – 15 dienomis Zarasų miestas švęs 510-ties metų sukaktį. Rugpjūčio 13 – 14 dienomis, nuo 10 val., Sėlių aikštėje (D. Bukonto skvere) vyks tautodailės mugė, kurioje maloniai kviečiame dalyvauti tautodailininkus, amatininkus ir kitus liaudies meno kūrėjus. 

Daugiau

PAMINĖKIME VALSTYBĖS DIENĄ DRAUGE

lietuvaLiepos 6-ąją, Mindaugo karūnavimo dieną, 21 val., lietuviai visame pasaulyje sustos kelioms minutėms, kad atiduotų pagarbą savo tėvynei. ,,Tautiška giesmė“ aplink pasaulį – tradicija, kuria verta didžiuotis. 

Daugiau

ATIDARYTA ALVYDO STAUSKO TAPYBOS DARBŲ PARODA

DSCF7970

Birželio 17 dieną Zarasų krašto muziejuje atidaryta dusetiškio dailininko Alvydo Stausko tapybos paroda. Penktadienio pavakarį susirinkę zarasiškiai turėjo progą ne tik pamatyti aukšto meninio lygio paveikslus, bet ir pabendrauti su įdomiu kūrėju, išgirsti minčių apie dailę, jos raidą ir dabarties tendencijas.

Daugiau

APIE ŽMONES IR ILGESĮ…

DSCF7752Za­ra­sų kraš­to mu­zie­ju­je bir­že­lio 14 die­ną įvy­ko ren­gi­nys, skir­tas Ge­du­lo ir vil­ties bei Oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­noms pa­mi­nė­ti bei pri­mi­nęs apie praei­tį, is­to­ri­ją ir tra­giš­kus tau­tie­čių iš­gy­ve­ni­mus…

Daugiau

ALVYDO STAUSKO NOSTALGIJA PEIZAŽUI IR KŪRYBAI

Alvydas StauskasZarasų krašto muziejuje birželio 17 d., penktadienį, 16 val., įvyks Alvydo Stausko tapybos parodos „Nostalgija peizažui" atidarymas. Paroda veiks iki rugpjūčio 11 d.

Daugiau

MINĖSIME GEDULO IR VILTIES BEI OKUPACIJOS IR GENOCIDO DIENAS

Birzelio 14 d.Zarasų krašto muziejuje birželio 14 d., antradienį, 17 val., vyks renginys, skirtas Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms paminėti. Įvyks koncertas ,,Apie žmones, ilgesį, apie tai, kas Jums svarbu". Dalyvaus Judita Leitaitė (mezzo-soprano), Paulina Daukšytė (smuikas), Jurijus Suchanovas (pianinas). Programoje – Lili Marlen, Algimanto Raudonikio, Rimvydo Racevičiaus ir kitų autorių kūriniai, tremtinių dainos.

Daugiau