Zarasų krašto muziejus -Zarasų krašto muziejus

MUZIEJAUS DARBO LAIKAS RUGPJŪČIO 15 D.

Rugpjūčio 15 d. švęsime Žolinę. Tai ir antrojo menų festivalio Zarasuose renginių pirmoji diena. Ta proga Zarasų krašto muziejus mielai lauks lankytojų nuo 10.00 iki 17.00 val. Zarasiškiai ir miesto svečiai galės susipažinti su ekspozicijomis, apžiūrėti fotomenininko Zbigniew Polit fotografijų parodą ,,Lenkijos peizažas“, kurią parengė Lenkijos institutas Vilniuje, o rugpjūčio 16 d., 17 val., visi kviečiami į muziejų dalyvauti šios parodos pristatyme.

Daugiau

SKELBIAMAS KONKURSAS ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUS VYRESNIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiamas konkursas Zarasų krašto muziejus vyresniojo buhalterio pareigoms užimti

Skelbimo data – 2018-08-02 
Konkursą organizuojanti įstaiga – Zarasų krašto muziejus, Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Įstaigos buveinė – D. Bukonto g. 20, 32132, Zarasai
Įstaigos kodas – 190221622
Pareigos – Zarasų krašto muziejaus vyresnysis buhalteris

Daugiau

ZARASŲ KRAŠTO MUZIEJUJE – LENKŲ KULTŪRAI SKIRTAS RENGINYS

Zarasų krašto muziejus miesto šventės proga kviečia zarasiškius ir miesto svečius rugpjūčio 16 d., 17 val., į fotomenininko Zbigniew Polit fotografijų parodą ,,Lenkijos peizažas“, kurią parengė Lenkijos institutas Vilniuje. Be to, tądien koncertuos džiazo virtuozų duetas –  Jan Maksimovič (saksofonas) ir Dmitrij Golovanov (klavišiniai). 

Daugiau

KVIEČIAME PAŽINTI ZARASŲ KRAŠTO PAVELDĄ

Zarasų krašto muziejus įgyvendina projektą „Zarasų rajono tarpukario paveldo keliais“, kuriam dalinį finansavimą skyrė Kultūros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos.

Daugiau

VARDAN TOS LIETUVOS

Lie­pos 6-ąją – Vals­ty­bės (Lie­tu­vos ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo) die­ną – „Tau­tiš­ka gies­mė“ skam­bė­jo ne tik vi­suo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, miesteliuo­se, kai­muo­se, bet ir vi­sa­me pa­sau­ly­je, kur gy­ve­na bent ke­li lie­tu­viai.

Daugiau

INFORMACIJA APIE TAUTODAILĖS MUGĘ II MENŲ FESTIVALYJE

Rugpjūčio 15–19 dienomis Zarasuose vyks II menų festivalis. Tomis dienomis zarasiškius ir miesto svečius džiugins įvairūs renginiai, pramogos, varžybos, taip pat ir tradicinė tautodailės mugė, kuri vyks visomis šventinėmis dienomis. Maloniai kviečiame dalyvauti tautodailininkus, amatininkus ir kitus liaudies meno kūrėjus.  Mugės vieta – Sėlių aikštė (D. Bukonto skveras), pradžia nuo 9 val.

Daugiau

MUZIEJAUS DARBO LAIKAS LIEPOS 6 D.

Liepos 6 d. švęsime Valstybės dieną. Ta proga Zarasų krašto muziejus mielai lauks lankytojų nuo 12.00 iki 21.00 val. Zarasiškiai ir miesto svečiai galės susipažinti su ekspozicijomis, apžiūrėti išskirtinę Marko Rotko reprodukcijų parodą ,,Digitalinis Rotko fenomenas“ iš Marko Rotko meno centro Daugpilyje, Vytauto Didžiojo karo muziejaus parengtą istorinę parodą ,,Abiejų Tautų Respublikos karai su Švedija XVII amžiuje“. Taip pat tądien, 19.00 val., Zarasų krašto muziejuje vyks renginys, skirtas pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventei. 

Daugiau

APIE SKAUSMINGUS IŠGYVENIMUS IR VILTĮ

Za­ra­sų kraš­to mu­zie­ju­je gru­pe­lė trem­ti­nių, jų gi­mi­nių, ak­ty­viau­sių Za­ra­sų ben­druo­me­nės na­rių pa­mi­nė­jo skaus­min­gas Gedu­lo ir vil­ties bei Oku­pa­ci­jos ir ge­no­ci­do die­nas, pri­si­mi­nė tra­giš­kas tau­tos ne­tek­tis, pa­ger­bė  ne­kal­tų žmo­nių ma­si­nio trė­mi­mo, so­vie­ti­nio ge­no­ci­do ir te­ro­ro au­kas. Į ren­gi­nį at­vy­ko ir bu­vę trem­ti­niai Za­ra­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ben­ja­mi­nas Sa­ka­laus­kas, Za­ra­sų ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Ri­man­tas Ju­re­vi­čius.

Daugiau