EUROPOS ŽYDŲ KULTŪROS DIENOS MINĖJIMO RENGINIAI

Al Jaffee_plakatasZarasų krašto muziejus

(D. Bukonto g. 20, Zarasai)

2016 m. rugsėjo 2 d. (penktadienis), 13 val.

 

13.00 val. – garsaus amerikiečių satyrinio žurnalo ,,MAD" iliustratoriaus Al Jaffee, kurio vaikystė (1927 – 1933 m.) prabėgo Zarasuose, darbų reprodukcijų parodos atidarymas.

13.30 val. – koncertas ,,Susitikimas su giesmėmis įvairiomis kalbomis“. Dalyvauja vokalistė Esti Kenan-Ofri (Izraelis) ir perkusininkas Arkadijus Gotesmanas (Vilnius).

Daugiau

NUTAPYTAS EŽERŲ KRAŠTAS

DSC_6950 (Medium)Za­ra­sų kraš­to mu­zie­jus, prieš pra­si­de­dant Za­ra­sų mies­to šven­tei, at­vė­rė du­ris į tarp­tau­ti­nę, uni­ka­lų eže­rų kraš­to gro­žį rep­re­zen­tuo­jan­čią pa­ro­dą, pirmą kar­tą įvy­ku­sią 2004 me­tais, o nuo 2011 me­tų or­ga­ni­zuo­ja­mą kas­met.

Daugiau

ZARASŲ KRAŠTO ŽYDŲ ŽUDYNIŲ 75-ŲJŲ METINIŲ MINĖJIMAS

DSCF1003Pirmieji Zarasų krašto žydų žudymai prasidėjo 1941 m. liepos mėn. (Zarasų bažnyčios šventoriuje, Magučių miške ir kt.). Smalvų dvare tais pačiais metais buvo įrengtas žydų getas (apie 500 šeimų).  

Daugiau

INFORMACIJA MUGĖS PREKIAUTOJAMS TAUTODAILININKAMS ZARASŲ MIESTO ŠVENTĖJE

muziejus_logoPrekiautojai, Zarasų krašto muziejuje užsiregistravę dalyvauti  tautodailininkų mugėje rugpjūčio 13 – 14 dienomis, prekybos vietų ieškokite Sėlių aikštėje, D. Bukonto skvere ( pažymėta lentelėmis  su pavarde).

Daugiau

PLENERO ,,ZARASAI – EŽERŲ KRAŠTAS 2016“ DARBŲ PARODA

???????????????????????????????Zarasų krašto muziejuje rugpjūčio 11 d., 17 val., vyks VII-ojo tarptautinio tapybos plenero ,,Zarasai – ežerų kraštas 2016“ darbų parodos atidarymas. 

Daugiau

TAUTODAILININKĖS ALĖS GEGELEVIČIENĖS KŪRYBOS DARBŲ PARODA

8361422Amatų centre Antazavės dvare nuo liepos 29 d. veiks tautodailininkės Alės Gegelevičienės (Rokiškis) juostų, audinių, sodų paroda. Autorė tekstile domisi visą gyvenimą: dirbo Rokiškio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate audėja namudininke, ,,Tulpės“ suvenyrų gamybos įmonėje, Kultūros fondo įmonėje „Krėva“. Nuo 1978 m. dalyvauja parodose, 1987 m. buvo priimta į Tautodailininkų sąjungą. 2012 m. įgijo tautinio paveldo produkto sertifikatą tautinių drabužių gamybai. 

Daugiau

„TAUTIŠKA GIESMĖ“ APLINK PASAULĮ – IŠSKIRTINĖ TRADICIJA

DSCF88252009 me­tais, kuo­met Lie­tu­va šven­tė sa­vo tūks­tan­tą­sias var­do pa­mi­nė­ji­mo me­ti­nes, gi­mė „Tau­tiš­kos gies­mės“ ap­link pa­sau­lį idė­ja, tu­rė­ju­si su­bur­ti vi­sus pa­sau­lio lie­tu­vius gie­do­ti him­ną Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­ną. Ši idė­ja su­si­lau­kė ne­ma­žai en­tu­zias­tų ir ta­po gra­žia Lie­pos 6-osios tradi­ci­ja.

Daugiau

INFORMACIJA APIE TAUTODAILĖS MUGĘ ZARASŲ MIESTO ŠVENTĖJE

13268491_564255393735036_9219063742431440840_oRugpjūčio 11 – 15 dienomis Zarasų miestas švęs 510-ties metų sukaktį. Rugpjūčio 13 – 14 dienomis, nuo 10 val., Sėlių aikštėje (D. Bukonto skvere) vyks tautodailės mugė, kurioje maloniai kviečiame dalyvauti tautodailininkus, amatininkus ir kitus liaudies meno kūrėjus. 

Daugiau